Mgr. Sylvie Doláková

 

Učíme angličtinu ve skupinách

 

A. Poslechové aktivity, rozvoj slovního projevu dětí    

 

Aktivity zahrnující práci s textem – atraktivní procvičování aktivit zaměřených k soustředěnému poslechu, zpracovávání informací z textu, nabízí možnosti nenásilného procvičování textu, upevňování frází, porozumění obsahu sdělení i vlastní produkci anglického textu, k zapamatování slovní zásoby i frází, ke smysluplné reprodukci textu i vytváření nových řečových struktur.

Poslechové aktivity:
- práce s textem – využití a zpracování instruktážního i informativního textu
- poslech příběhu a následné využití k rozvíjení jazykových dovedností
- práce s písní – možnosti jak využít poslechu písničky s různým zaměřením
- didaktické hry k rozvoji poslechových schopností

Mluvní aktivity:
- výslovnostní cvičení – techniky jak zvládnout odlišné zvuky v angličtině
- metody moderního drilu – osvojování modelových vět, které pomáhají plynulému řečovému projevu
- dialogové hry – modelové i spontánní

 

B. Práce s textem a podpora čtecích návyků, procvičení psaní      

 

Kurz seznamuje učitele s využitím běžně dostupných materiálů, například těch, které mají k dispozici v učebnicích, ale hlavně jejich jednoduchou adaptací a dalším zpracováním umožní dětem lépe a důkladněji procvičit dané učivo. Aktivity jsou zaměřené na

Čtecí techniky:
- předčtenářská gramotnost – jak děti seznamovat s textem ještě dříve, než se samy učí číst v cizím jazyce
- práce s abecedou, vnímání skupin hlásek, usnadňujících rychlé a efektivní zpracovaní textu
- čtenářské techniky, umožňující zpracovávání informací z textu, (porozumění a zapamatování – „Vím, o čem čtu“)

Psaní:
- jak zvládat odlišnost psané podoby od mluvené
- psaní na úrovní slov, vět
- psaní na úrovni volného textu
- hodnocení psaného projevu